ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวท่องเที่ยว

แถลงข่าว สัตหีบเมืองต้นแบบท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

แถลงข่าว สัตหีบเมืองต้นแบบท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
กองทัพเรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดชลบุรี จัดงานแถลงข่าวโครงการ “สัตหีบเมือง ต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ชูสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอสัตหีบ เป็นต้นแบบของแหล่งท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการให้บริการในแนวทางของวิถีปกติใหม่ (New Nomal )ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA) เพื่อ หลังจากสถานการณ์ cOViD-19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้ว

วันนี้ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00น. พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ และผู้อำนวย การศูนย์การท่องเที่ยวกองทัพเรือ นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนาย นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมกันแถลงข่าว ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้และธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบตรามาตรฐานด้านความ ปลอดภัยและสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA) ในประเภท นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 4 แหล่ง ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ภายใต้การดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย (เกาะแสมสาร) ภายใต้การดูแลของกองเรือยุทธการ (กร) ศูนย์บริการหาดทรายแก้ว ภายใต้การดูแลของ โรงเรียนชุมพล หาดนางรำ- หาดนางรอง ภายใต้การดูแลของฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.)สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส OVD-19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจวิถีความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ โดยในระยะแรกของการแพร่ระบาดกองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดตั้ง State Quarantine ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ เพื่อทำหน้าที่ฝ้าระวัง และดูแลผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประทศ ได้แก่ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอิตาลี สหรัฐอเมริกาและกลุ่มเสี่ยง 17 ประเทศที่มีความเสี่ยง ก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิสำเมา ซึ่งกองทัพเรือและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ดูแลผู้เดินทางเป็นอย่างประดุจญาติพี่น้องจนถือได้ว่าเป็น State Quarantne แห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นตันแบบให้พื้นที่อื่นได้นำแนวทางการบริหารจัดการไปปฏิบัติตามอีกด้วย

 


ต่อมาในช่วงก่อนมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ที่อนุญาตให้สถานที่ท่องเที่ยวกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรของกองทัพเรือ พร้อมด้วยศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการรองรับและดูแลนักท่องเที่ยวตามถีปกติใหม่ New Normal ที่รัฐบาลกำหนด เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดขอบของกองทัพเรือ อีกทั้งประชาสัมพันธ์สร้งการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administrationหรือ sHA ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขการสร้างความเชื่อมั่นในการดินทางท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้ อันจะช่วยพื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างเป็นรูปธรม โครงการ “สัตหีบมืองตันแบบ ท่องเที่ยววิถีใหน New
Normal จึงเป็นการต่อยอดจากความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือและการท่องเที่ยวแห่งประเทศใหย โดยได้ขับเคลื่อนโครงการร่วมกับจังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างมาตรฐานด้นสุขอนามัยในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ที่มีการกำหนดและตรวจสอบรูปแบบการให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทาง New Normalอย่างจริงจังและต่อเนื่องหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าว แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติและทัศนศึกษาสัมผัสความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวอันลากหลายในอำเภอสัตหีบ ที่กำลังดำเนินมาตรการด้านสุขอนามัยตามแนวทาง “สัตหีบเมืองตันแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal พร้อมสร้างความเชื่อมั่น ในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยต่อไป

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก