การเมืองข่าวพาดหัว

สมุทรปราการ – ส.ส.พลังประชารัฐ นำสำรวจพื้นที่สร้างเขื่อนกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง

สมุทรปราการ – ส.ส.พลังประชารัฐ นำสำรวจพื้นที่สร้างเขื่อนกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง

ส.ส.สมุทรปราการ เขต 2 นำเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่การสร้างเขื่อนกันคลื่นกัดเซาะแนวชายฝั่งพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก ของจังหวัดสมุทรปราการ

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ พร้อม นายสุนทร ปานแสงทอง ที่ปรึกษาประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ดร.พิริยะ โตสกุลวงศ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นำ นายจาตุรนต์ โรจน์หิรัญ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงสื่อมวลชน

ลงพื้นที่สำรวจชายฝั่งบริเวณช่วงตำบลท้ายบ้านถึงช่วงตำบลคลองด่าน ซึ่งเป็นพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก เพื่อวางแผนและออกแบบการสร้างเขื่อนกันคลื่นเพื่อลดผลกระทบการกัดเซาะของน้ำทะเลที่มีความทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีแผนการสร้างเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ตั้งแต่ช่วงตำบลท้ายบ้านมาถึงตำบลบางปูใหม่ ,ระยะที่ 2 ตั้งแต่ช่วงตำบลบางปูใหม่ถึงตำบลคลองด่าน และระยะที่ 3 ตั้งแต่ช่วงตำบลคลองด่านถึงเขตติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งนอกจากการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นแล้ว ทางหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ก็มีโครงการร่วมกันทำซีออส หรือไม้โกงกางเทียม เพื่อช่วยลดความแรงของคลื่น และแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งควบคู่กับการฟื้นฟูป่าชายเลน

สำหรับโครงการสร้างเขื่อนกันคลื่นได้รับความสนใจจากสภาผู้แทนราษฎร โดย ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ได้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการนำงบประมาณ เพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงของ 5 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา,สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, และ เพชรบุรี โดยเร่งด่วนจากการอภิปรายงบประมาณของปี 2564 ที่ผ่านมา

สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ