กีฬาข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

นราธิวาส- ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี “ชาวนารา ชวนขยับ นับก้าวเพื่อสุขภาพ”

นราธิวาส- ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี “ชาวนารา ชวนขยับ นับก้าวเพื่อสุขภาพ”

วันที่ 11 ก.ค. 63 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี (กิจกรรมปั่นจักรยาน “ชาวนารา ชวนขยับ นับก้าวเพื่อสุขภาพ”) ณ บริเวณหาดอ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงานโครงการดังกล่าว การออกกำลังกายนับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เพราะจะทำให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคต่างๆ โดยเฉพาะป้จจุบันมีการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆทั่วโลก โดยมีผู้ติดเชื้อทั่วโลก 10 ล้านกว่าคน และเสียชีวิต ประมาณ 5 แสนคน สำหรับประเทศไทยมียอดผู้ติดเชื้อ เพียง 3000 กว่าคน และเสียชีวิต 58 คน จังหวัดนราธิวาสมีผู้ติดเชื้อ 43 คน รักษาหายแล้ว 41 คน และเสียชีวิต 2 คน ซึ่งการออกกำลังกาย
และการป้องกันตนเอง เช่น ใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เมื่อออกจากบ้านล้างมือบ่อยๆ กินอาหารปรุงสุกใหม่ๆ ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ปวยที่มีอาการไอ จาม หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด จะทำให้เราสามารถลดความเสี่ยงในการติดโรคได้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนัก ความรู้และประโยชน์ของกีฬานันทนาการ สนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนมีความตื่นตัวในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการอย่างสม่ำเสมอ สร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส


นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กิจกรรมปั่นจักรยาน “ชาวนรา ชวนขยับ นับก้าว เพื่อสุขภาพ ” เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของพี่น้องประชาชน และเป็นการปั่นจักรยาน ในสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาน จังหวัดนราธิวาสได้มีการก่อสร้างเส้นทางจักรยาน บริเวณหาดอ่าวมะนาวแห่งนี้ ซึ่งเป็นเส้นทางจักรยานที่มีความสวยงามของจังหวัดนราธิวาส อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้มาร่วมปั่นจักรยานและชมความสวยงามของหาดอ่าวมะนาว

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้จัดสรร งบประมาณให้จังหวัดดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการกีฬและนันทนาการเพื่อสร้าง สุขภาพที่ดี (กิจกรรมปั่นจักรยาน “ชาวนรา ชวนขยับ นับก้าว เพื่อสุขภาพ”) ในครั้งนี้ ซึ่งจะส่งผลให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพพลานามัยทั้งร่างกายและจิตใจ ที่สมบูรณ์ และเพื่อตอบสนองนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ไต้ออกกำลังกายอย่างพร้อมเพรียงและทั่วถึงในทุกภาคส่วน เพื่อสร้าง สุขภาพที่ดี ลดความเครียดและเพิ่มพลังในการทำงานอย่างต่อเนื่องและเพื่อต้านทาน โรคต่างๆ สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณส่วนราชการ พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่วมกิจกรรม ในวันนี้

ข่าวโดย ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส