ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

อุตรดิตถ์ – มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เผยมีโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนกรมศิลปากรแล้ว 16 แห่ง

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เผยมีโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนกรมศิลปากรแล้ว 16 แห่ง
ที่ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และการปกป้องดูแลมรดกภูมิปัญญา/ศิลปวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดขึ้น ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในอันที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของโบราณสถาน โบราณวัตถุและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมโดยทุกภาคส่วนและประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่และสร้างความภาคภูมิใจและร่วมกันพัฒนาทางมรดกทางวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ สร้างเกียรติภูมิของท้องถิ่น/เครือข่ายทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ที่จะให้ชนรุ่นหลังได้รับรู้และสืบทอดให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ด้านนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า “โบราณสถาน” ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นที่มีความเก่าแก่ที่สืบทอดกันมายาวนาน หลักฐานทั้งทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีปรากฏชัดเจนซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวไทยได้ก้าวผ่านแต่ละยุคและมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องผ่านการสร้างสรรค์ สั่งสม เลือกสรร ปรับปรุงแก้ไขและสืบทอดจนกลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ ที่คนไทยทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของและมีส่วนสำคัญในการรักษาและสืบทอดมรดกวัฒนธรรมอันดีงานของชาติ ซึ่งมีคุณค่าทั่งด้านเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทย ด้านสังคม ที่สื่อถึงความภาคภูมิใจของคนในชาติและด้านเศรษฐกิจเป็นคุณค่าโบราณสถาน/ที่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนและของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม

สำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์ นับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากรวัฒนธรรมประเภท ”โบราณสถาน” สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวให้เกิดองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ บอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งพื้นที่ในจังหวัดอุตรดิตถ์มีโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนจำนวน 16 แห่ง อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนจำนวน 32 แห่ง และมีคุณค่าตามคำนิยามคำว่า “โบราณสถาน” ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบขอบ กรมศิลปากรอีกจำนวน 5 แห่ง รวมทั้งสิ้น จำนวน 53 แห่ง สิ่งที่สำคัญในการดูแลรักษา อนุรักษ์ และพัฒนาโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ โดยต้องอาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ช่วยกันสอดส่องดูแลมรดกอันล้ำค่าไม่ให้เสื่อมสภาพลง ให้เกิดการรักษาสืบทอดต่อไปถึงอนุชนรุ่นหลังเกิดประโยชน์ทั้งกับชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ ผู้สื่อข่าว จ.อุตรดิตถ์  รายงาน