ข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

ราชภัฏลำปาง จัดงานเกษตรสัมพันธ์ ปันสุขสู่ชุมชน (Safe Farm Fin Fair-LPRU) ครั้งที่ 2

เกษตรสัมพันธ์…ปันสุขสู่ชุมชน (Safe Farm Fin Fair-LPRU) ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงานขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรในจังหวัดลำปาง ด้วยการเติมเต็มองค์ความรู้ สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ ตามนโยบาย Thailand 4.0 และเป็นจุดเริ่มต้นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง อาทิ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง, สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง, สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง, สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นต้น โดยร่วมกันยกระดับผู้ประกอบการทั้งจังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปางจำนวนกว่า 100 ครัวเรือน เพื่อพัฒนาสินค้า บรรจุภัณฑ์ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนกระบวนการสร้างมาตรฐานการผลิตและรับรองมาตรฐานสินค้า

โครงการข้าวอัตลักษณ์ลำปาง ข้าวคุณภาพดีจากเครือข่ายเกษตรกรคุณภาพ ภายใต้การพัฒนาชาวนาอัจฉริยะและผู้ประกอบการค้าข้าวยุคดิจิทัลเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง, สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง, ศูนย์เมล็ดพันธุข้าวลำปาง ที่นำลักษณะเดิมของภูมิประเทศมาพัฒนาสู่ ข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อน หนึ่งเดียวในประเทศ ด้วยความร่วมมือของสหกรการเกษตรอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นอกจากนี้ยังมีโครงการเสริมสร้างรายได้จากปูนา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างอัตลักษณ์สินค้าอาหารท้องถิ่นแก่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เกษตรสัมพันธ์ ปันสุขสู่ชุมชน จุดประกายให้เกิดมิติแห่งการเรียนรู้ ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนาเยาวชน นักศึกษา ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดนวัตรกรรมสำหรับพัฒนาชุมชนรวมถึงประเทศชาติต่อไปได้

ภายในงานพบกับสินค้าเกษตรทั้งผักสด ผลไม้สด สินค้าแปรรูปและสินค้าหัตถกรรม จัดจำหน่ายโดยนักศึกษาและเกษตรกรโดยตรง ตั้งแต่วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2563 ณ ลานรถม้า ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลำปาง

โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี ร่วมกับ รองศาตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, ผช.ศ.ดร. นันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, นายปรารภ ลิไธสง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง, นายรตนกร กิติกาศ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง และนายเสรี เรือนหลัก สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง โดยมีเพ็ญภัสสร ตงศิริ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ให้การต้อนรับ ภายในงานพบกับสินค้าเกษตรทั้งผักสด ผลไม้สด สินค้าแปรรูปและสินค้าหัตถกรรม จัดจำหน่ายโดยนักศึกษาและเกษตรกรโดยตรง ตั้งแต่วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2563 ณ ลานรถม้า ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลำปาง (วานนี้)

กานดาวดี เทพสุธรรม(0916279964)/ลำปาง