ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

สระแก้ว-ขับเคลื่อนการติดตามการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

 

สระแก้ว-ขับเคลื่อนการติดตามการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่และการขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่ “ตำบล ชุมชน ปลอดภัย”
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓๐๐น. ณ หอประชุมอำเภอวัฒนานคร ชั้น ๒ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมการติดตามการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่และการขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่ “ตำบล ชุมชน ปลอดภัย” ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระแก้ว จัดทำโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายในระดับพื้นที่ และให้ติดตามการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่และการขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย นำไปสู่ “ตำบล ชุมชน ปลอดภัย” ในอำเภอนำร่องที่มีความเสี่ยงสูง ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ และอำเภอเมืองสระแก้ว โดยวันนี้ลงพื้นที่จุดเสี่ยงอำเภอวัฒนานคร และรับทราบผลการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน หลังจากที่สถิติการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร ที่สูงกว่าอำเภออื่น ๆ โดยติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร ได้แก่ ๑) ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒-มิถุนายน ๒๕๖๓ ๒) ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงวันหยุดยาววันข้าพรรษาวันที่ ๔-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๓) การวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา และสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ โดย รพวัฒนานคร)

สำหรับปัญหา /อุปสรรค แนวทางการดำเนินกานแก้ไข ระยะสั้น และระยะยาว ดังนี้ ๑) ปัญหาอุปสรรค – มีพื้นที่ค่อยข้างมากถึง ๑๑ ตำบล ๑๑๕ หมู่บ้าน และมีทางหลวงสายหลักจำนวน ๒ สายได้แก่ ถนนทางหลวง หมายเลข ๓ต๙๕ จากอำเภอวัฒนานคร ไปอำเภอตาพระยา ซึ่งเป็นส้นทางเชื่อมต่อไปสู่
จังหวัดบุรีรัมย์ และถนนสุวรรณศร หมายเลข ๓๓ จากอำเภอวัฒนานคร ไปอำเภออรัญประเทศ ซึ่งทางหลวง ๒ สายนี้เป็นเส้นทางหลัก ทั้งคนต่างจังหวัดและคนในพื้นที่ใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีถนนทางหลวงชนบทถนนของท้องถิ่น และถนนอื่นๆ อีกหลายสาย ที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นประจำ จึงยากต่อการควบคุมการจราจร เช่น- ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วขับขี่ยานพาหนะ – พฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร – การชำรุดของพื้นผิวถนน ป้ายจราจร สัญญาณแจ้งเตือน และไฟฟ้าส่องสว่าง – งบประมาณในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ด้านแนวทางการดำเนินการแก้ไข – ระยะสั้น ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้รถใช้ถนนตามกฎจราจร โดยการติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ และป้ายแจ้งเตือนตามจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยในทุกตำบล ปรับปรุงซ่อมแชป้ายจราจรสัญญาณแจ้งเตือน ไฟฟ้าส่องสว่าง และพื้นผิวถนนที่ชำรุด รวมทั้งเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด – ระยะยาว อำเภอวัฒนานคร ได้กำหนดมาตรการเพื่อการขับขี่ปลอดภัย ไว้ทั้งหมด

นายปีติพัฒน์ ทรัพย์เชาว์กล ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง กล่าวถึงมาตรการเพื่อการขับขี่ปลอดภัยอำเภอวัฒนานคร ดังนี้ มาตรการที่ ๑ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ให้สวมหมวกนิรภัยเมื่อมาติดต่อราชการ หากมีผู้มาปฏิบัติตาม ต้องจัดให้มีการพูดคุยเพื่อทำความเข้ใจ ปลูกฝังจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย มาตรการที่๒ ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดตั้งจุดตรวจและกวดขันวินัยจราจร โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรณรงค์ มาตรการที่ ๓ ให้แต่ละตำบลเลือกหมู่บ้าน ตำบลละ ด หมู่บ้าน เพื่อเป็นตันแบบในการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย ๑๐๐% มาตรการที่ ๔ ให้แต่ละตำบลกำหนดจัดตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร ดังนี้ ๑. ตำบลวัฒนานคร บริเวณตลาดวัฒนานคร ตลาดรถไฟ และตลาดสุวิทยพันธ์ บริเวณสี่แยกคลองมะนาว /๒. ตำบลท่าเกวียน บริเวณหน้าสถาบันการเงิน หมู่ที่ ๕ บ้านโปงดอม /๓. ตำบลผักขะ บริเวณหน่าสถาบันการเงิน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งคอม /๔. ตำบลหนองแวง บริเวณสี่แยกบุกะสัง /๕. ตำบลหนองน้ำใส บริเวณหน้าโรงเรียนซับนกแก้ว /๖. ตำบลหนองหมากฝ้าย บริเวณสี่แยกบ้านท่าช้าง /๗. ตำบลหนองตะเคียนบอน บริเวณสามแยกบ้านหนองตะเคียนบอน หมู่ที่ ๓ /๘. ตำบลโนนหมากเค็ง บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่ /๙. ตำบลช่องกุ่ม บริเวณสี่แยกซ่องกุม
๑๐. ตำบลแซร์ออ บริเวณแยกเขาพรมสุวรรณ/๑๑. ตำบลห้วยโจด/บริเวณสามแยกเข้าบ้านบ่อนางชิง หมู่ที่ ๔ มาตรการที่ ๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จุดกวดขันวินัยจราจร มาตรการที่ ๖ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำรวจข้อมูล จำนวนรถจักรยานยนต์ และจำนวนผู้สวมหมวกนิรภัยในทุกหมู่บ้าน
สถิติการเสียชีวิตตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔๓ ราย เป็นประชาชนในพื้นที่ ๓๗ ราย โดยจังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๖๒ มีผู้เสียชีวิต ๒๗๓ ราย และ ปี ๒๕๖๓ ต้นปีถึงปัจจุบัน มีผู้เสียชีวิตแล้ว ๑๖๓ ราย ซึ่งในปี ๒๕๖๓ จะต้องป้องกันมิให้เสียชีวิตเกินกว่า ๒๕๐ ราย ซึ่งตามมาตรฐานโลก การเสียชีวิตต้องไม่เกิน ๒๐๐ รายต่อปี สำหรับการประชุมครั้งต่อไป ณ อำเภออรัญประเทศ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และอำเภอเมืองสระแก้ว วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ภาพ/ข่าว โดย ยุธทนา พึ่งน้อย จ.สระแก้ว