ข่าวพระราชสำนักข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

องคมนตรีตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

องคมนตรีตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
องคมนตรีตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการกองทุนการศึกษา และตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 พื้นที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
เวลา 09.30 น. พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการกองทุนการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านห้วยคอม หมู่ที่4 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งขึ้นเมื่อปี 2478 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมี ว่าที่ร้อยเอกประเสริฐ สอนสิงห์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 233 คน บุคลากรทั้งหมด 22 คน จัดการเรียนการสอนด้านอาชีพที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามศักยภาพ ความพร้อม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จำนวน 3 คน


สำหรับโครงการกองทุนการศึกษา เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ห่างไกลทุรกันดาร อยู่ตามแนวชายแดนของประเทศ และที่ด้อยโอกาส ไม่ได้รับมาตรฐานการเรียนการสอนเช่นนักเรียนในเมือง จึงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อลดช่องว่างของความแตกต่างดังกล่าวสร้างคนดีคืนสู่สังคม และช่วยเหลือในการพัฒนาการเรียน การสอนอย่างยั่งยืน สร้างเสริมให้ครูมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูที่ดี นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของโรงเรียนที่ได้รับโอกาสในการพิจารณาเข้าร่วมในโครงการกองทุนการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
ต่อมาในเวลา 13.00 น. องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 บ้านงอมสัก ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเดิมใช้ชื่อ โรงเรียนบ้านงอมสัก เป็นอาคารชั่วคราว ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2498 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2513 ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย โรงเรียนมีสภาพทรุดโทรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม พร้อมทั้งพระราชทานเงิน จำนวน 150,000 บาท เพื่อนำไปซ่อมแซมอาคารเรียน ต่อมาเมื่อสร้างโรงเรียนและอาคารใหม่เสร็จ ทางอำเภอได้ทำหนังสือเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 องคมนตรีและคณะได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนเสริมให้กับนักเรียน โดยเฉพาะด้านคหกรรมการทำคุกกี้ ที่จะสามารถเป็นอาชีพติดตัวนักเรียนและสามารถสร้างรายได้ ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนและแปลงสาธิตการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านอาหารกลางวันของโงเรียนฯ


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 ปัจจุบันมี นางสาววัชราภรณ์ ปาชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 19 คน เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 171 คน เปิดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับชั้น ได้จัดการศึกษาเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานให้กับนักเรียน มีการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพที่หลากหลาย โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมและพัฒนานักเรียนต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ ผู้สื่อข่าว จ.อุตรดิตถ์ รายงาน