ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวยกย่องเชิดชูคนดี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดตาก และจัดประชุมวิพากษ์แผนปฏิบัติการด้านครอบครัวจังหวัดตาก พ. ศ. 2563-2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดตาก และจัดประชุมวิพากษ์แผนปฏิบัติการด้านครอบครัวจังหวัดตาก พ. ศ. 2563-2565
วันที่ 16 ก.ค. 2563 นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการมอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดตาก ประจำปี 2563 และประชุมวิพากษ์แผนปฏิบัติการด้านครอบครัวจังหวัดตาก พ. ศ. 2563-2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดตาก และอาสาสมัคร เข้าร่วมจำนวน 60 คน


เนื่องด้วยวันที่ 14 เมษายนของทุกปีเป็นวันแห่งครอบครัว แต่เนื่องจากในปีนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 จึงเลื่อนการจัดงานออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จึงได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จังหวัดตาก ประจำปี 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครอบครัวและบุคคลดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวมากขึ้น สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวจังหวัดตาก พ.ศ.2563-2565 มีการระดมความคิดเห็นและการนำเสนอผลวิพากษ์แผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้การจัดทำแผนงานสามารถขับเคลื่อนสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวสู่การปฏิบัติต่อไป

ภาพข่าว ปชส.ตาก
สมภพ ฝึกฝน รายงาน