ข่าวพาดหัวจิตอาสาช่วยชาวบ้าน

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์

 

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” และการออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.). เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” และการออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์”

โดยบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมให้แนวทางด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ฉลาก จากศูนย์ Mini ITC ระดับจังหวัด บริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกองทุนพัฒนา SMEs และประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำด้านการขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) ณ โรงเรียนบ้านนายาง ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน