ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ชาวบางสะพานข้องใจกรมโยธาธิการทุบฝายเก่าทิ้งสร้างประตูระบายน้ำใหม่ไร้มาตรฐานกระทบน้ำดิบผลิตประปา 2 หมู่บ้าน

 

ชาวบางสะพานข้องใจกรมโยธาธิการทุบฝายเก่าทิ้งสร้างประตูระบายน้ำใหม่ไร้มาตรฐานกระทบน้ำดิบผลิตประปา 2 หมู่บ้าน

 

วันที่ 7 กรกฎาคม นายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะกรรมการน้ำประปาหมู่ 5 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 4 บ้านระหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองวังกระจอง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมตรงข้างโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ริมถนนสายบางสะพาน – บ้านกรูด ใช้งบก่อสร้างจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2561 แต่ไม่มั่นใจว่าปัจจุบันมีกรรมการตรวจรับหรือมีการส่งมอบงานให้หน่วยงานใดรับผิดชอบหรือไม่ เนื่องจากประตูปิดเปิดน้ำไม่สามารถใช้การได้ มีน้ำไหลลงด้านล่างประตูตลอดเวลา จึงไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ นอกจากนั้นประชาชนไม่ทราบว่าโครงการดังกล่าวใช้งบก่อสร้างเท่าใด หรือมีบริษัทใดเป็นผู้รับเหมา ระยะเวลาในการก่อสร้าง เนื่องจากไม่มีการปิดป้ายประกาศชี้แจงรายละเอียด

“ หลังจากการตรวจสอบได้ใช้แบคโฮตักดินปิดกั้นน้ำไว้ก่อน หากน้ำแห้งจะกระทบกับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ 2 หมู่บ้านกว่า 200 ครัวเรือน เนื่องจากหลายเดือนก่อนหน้านี้มีการทดสอบระบบเปิดปิดประตูน้ำ แต่ระบบมีปัญหาทำให้ประปาหมู่บ้านไม่มีน้ำดิบผลิตน้ำประปา ต้องใช้เครื่องสูบน้ำของ อบต. กำเนิดนพคุณสูบส่งมาจากคลองด้านบน ที่ผ่านมาได้แจ้งให้สำนักงานโยธาธิการจังหวัดผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้รับเหมาเข้ามาแก้ปัญหาโดยด่วน แต่ยังไม่มีความคืบหน้า “นายวิเชียร กล่าวและว่า ได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงนายอำเภอบางสะพาน ให้เร่งตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าว จะใช้การได้เมื่อใดเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและใช้น้ำดิบผลิตน้ำประปา

นายสุรศักดิ์ ร่อนแก้ว สมาชิกสภา อบต.กำเนิดนพคุณ หมู่ 5 กล่าวว่า ได้สอบถามหัวหน้าสำนักงานโยธาธิการจังหวัด เรื่องป้ายโครงการได้รับการชี้แจงว่าโครงการนี้ไม่มีความจำเป็นต้องปิดป้ายประกาศ จากนั้นจะสอบถามปลัด อบต.ในการประชุมสภา กรณีก่อนสร้างประตูน้ำ มีการเสนอโครงการให้ อบต. กำเนิดนพคุณรับทราบหรือไม่ เนื่องจากมีการทุบฝายเดิมกั้นน้ำเดิมที่ยังใช้การได้ดี เพื่อก่อสร้างประตูน้ำ และขอทราบเหตุผลว่าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุบฝายทิ้งด้วยสาเหตุใด และในอนาคตหากสำนักงานโยธาธิการจังหวัด จะส่งมอบโครงการนี้ให้ อบต.ดูแล จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการบำรุงรักษาระยะยาว ดังนั้นจะขอให้นายก อบต.กำเนิดนพคุณชี้แจงที่มาของการใช้งบก่อสร้างประตูน้ำและแนวทางที่ชัดเจนหากจะรับมอบโครงการดังกล่าวในสภาพที่ประตูน้ำไม่สามารถใช้การได้

พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 3396 4 4 4