ข้าราชการไทยช่วยชาวบ้าน

องคมนตรีตรวจติดตามโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

องคมนตรีตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (วันที่2)
องคมนตรีตรวจติดตามโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
เวลา 09.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี / กรรมการโครงการกองทุนการศึกษาและคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามนักเรียนในโครงการทุนพระราชทานฯของโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ชึ่งมีนายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะส่วนราชการให้การต้อนรับ โดยองคมนตรีและคณะได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานในการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรคตลอดจนความต้องการจากผู้อำนวยการของโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ได้แก่ ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน ปัญหากระแสไฟฟ้าดับบ่อยทำให้เป็นอุปสรรค์ต่อสื่อการเรียนและสัญญาณอินเตอร์เน็ตล่มบ่อยรวมไปถึงปัญหาสัญญาณดาวเทียมไม่เสถียรทำให้การเรียนทางไกลมีอุปสรรค์ องคมนตรีและคณะได้ทราบข้อมูลดังกล่าวและจะนำไปพิจารณาเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้โรงเรียนบ้านบ้านบ่อเบี้ยเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่พื้นที่ห่างไกลและเป็นพื้นที่ติดแนวชายแดนไทย – ลาว เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดทำการเรียน การสอน ตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 88 คน มีข้าราชการครู 9 คน และพนักงานลูกจ้างอีก จำนวน 5 คน รวมเป็น 14 คน ต่อมาองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยยาง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งขึ้นเมื่อปี 2527 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 127 คน ครูและบุคลากร จำนวน 17 คน นักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน จำนวน 1 ทุน จากนั้นในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการกองทุนการศึกษาที่โรงเรียนฟากท่าวิทยา อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์


สำหรับโครงการกองทุนการศึกษา เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ห่างไกลทุรกันดาร อยู่ตามแนวชายแดนของประเทศ และที่ด้อยโอกาส ไม่ได้รับมาตรฐานการเรียนการสอนเช่นนักเรียนในเมือง จึงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อลดช่องว่างของความแตกต่างดังกล่าว ปัจจุบันมีโรงเรียน/วิทยาลัย ในโครงการกองทุนการศึกษา ทั้งสิ้น 155 แห่ง และโรงเรียนในเครือข่ายอีก จำนวน 4 แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่ 35 จังหวัดทั่วประเทศไทย สำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นมีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานฯมาตั้งปี 2552 เป็นต้นมา จำนวน 12 รุ่น รวมจำนวน 24 คน ซึ่งโรงเรียนที่นักเรียนได้รับทุนพระราชทานจะเป็นต้นแบบสถานศึกษาแห่งคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาและเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามพระราชประสงค์ที่มุ่งหวัง และพระราโชบายที่ได้พระราชทานไว้ ในการสร้างคนดีคืนสู่สังคมไทยต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน