ข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

ชลบุรี – 23 ชุมชน แจงผลการดำเนินการแก้ไขและรายงานปัญหาให้ทางเทศบาลทราบ

23 ชุมชน แจงผลการดำเนินการแก้ไขและรายงานปัญหาให้ทางเทศบาลทราบ
ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน


ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมอ่าวอุดม โดยมี นาง จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรับทราบปัญหาหรืออุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะของชุมชนรวมถึงผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนทั้ง ๒๓ ชุมชน ซึ่งชุมชนได้ขอให้เทศบาลฯ ช่วยดำเนินการ และเทศบาลได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้
๑. ด้านสาธารณูปโภค อาทิ การติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ วางท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมถนน
๒. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาทิ จัดระเบียบการจราจร การจอดรถ ตีเส้นห้ามจอดรถ ฯลฯ


ในขณะที่ทางด้าน นาย บุญเลิศ น้อมศลิป์ ประธานคณะทำงานเทศบาล นครแหลมฉบัง ได้กำชับทุกฝ่ายและชาวแหลมฉบังว่า ” การ์ดอย่าตก ” หลังจากมีปัญาเรื่องเชื้อ โควิด ที่ระยอง เกิดเกิดขึ้น จึงอยากกล่าวฝากถึงพี่ น้อง ประชาชนชาวแหลมฉบังที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ให้กักตัว 14 ก่อนเพื่อตรวจสอบตัวเอง และขอย้ำ ชาวแหลมฉบัง ” การ์ดอย่าตก ”

# สมชาย แก้วนุ่ม รายงานจาก แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี