ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

อุตรดิตถ์ – โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ผนึกเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าว โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ห้องประชุมโรงแรมต้นทอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นางสุรีย์ แสงทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ ได้บูรณาการผนึกเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย สื่อมวลชน นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ นักจัดรายการวิทยุคลื่นหลัก/วิทยุท้องถิ่น และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช) จัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้จำนวน 30 คนพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าว โดยมีวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ นายวงศกร ทองอินทา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บรรยาย “การบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก.บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐/การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการทำงาน อีกทั้งมาตรการคุมเข้มการป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์” และการบรรยายแนวทางการประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าว วิทยากรโดย นายบุญวาทย์ สมศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์


การประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้พยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ซึ่งกำลังแรงงานถือเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาประเทศในเชิงรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ การขาดแคลนแรงงานและความต้องการในการลดต้นทุน การผลิต ทำให้ผู้ประกอบการหรือนายจ้างเลือกแรงงานต่างด้าวมากกว่าแรงงานไทย ส่วนแรงงาน ต่างด้าวก็เข้ามาตามแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เพื่อให้แรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งนำเรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนประเทศด้านความมั่นคง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศต่อไป ซึ่งปัจจุบันจังหวัดอุตรดิตถ์มีแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตทำงานในพื้นที่ จำนวน 976 คน โดยมีนายจ้าง/สถานประกอบการมายื่นร้องขอนำแรงงานต่างด้าวไว้แต่ไม่สามารถดำเนินการได้จำนวน 30 แห่ง ร้องขอนำเข้าคนต่างด้าว จำนวน 152 คน (เมียนมา 71 คน กัมพูชา 62 คน และลาว 19 คน) เนื่องจากกระทรวงแรงงานมีการชะลอการร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เข้าสู่ประเทศ ส่วนการผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคีภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน ซี่งมีวาระการจ้างครบ 4 ปี และการอนุญาตทำงานสิ้นสุดแต่ไม่สามารถเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ ให้อยู่และทำงานไปพลางก่อนได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน