ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปางขอน พร้อมเชิญถุงพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่จังหวัดเชียงราย

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปางขอน พร้อมเชิญถุงพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปยังจังหวัดเชียงราย

โอกาสนี้ ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้แทนของตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 จำนวน 20 ถุง และมอบให้แก่ผู้แทนมณฑลทหารที่ 37 จำนวน 20 ถุง

ด้วยทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแนวชายแดน อันเป็นกำลังสำคัญในการดูแลปกป้องทุกข์สุขของประชาชนและประเทศชาติให้มีความมั่นคงตลอดมา โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตลอดทั้งผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

จากนั้น ในภาคบ่าย องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่ไปกับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ในการนี้ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยบ่อ อำเภอเมืองเชียงราย โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอแม่สรวย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่อนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสันติสุข – บ้านขุนกำลัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้น 464 ถุง อีกด้วย

ในโอกาสเดียวกันนี้ องคมนตรี และคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน และเยี่ยมชมผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จากการประสานงานร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน โดยมีคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากเดิมที่มีรายได้เพียง 50,000 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี ปัจจุบันมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 280,000 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี จากการนำความรู้ที่ได้ในการทำงานในโครงการไปปรับใช้รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของโครงการ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะกับสมกับพื้นที่ โดยเฉพาะการปลูกกาแฟอาราบิก้าใต้ร่มไม้ใหญ่ ซึ่งเป็นกาแฟที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาด ตลอดทั้ง การปลูกพืชเมืองหนาว เช่น อโวคาโด้ แมคคาดิเมียนัท และการแปรรูปผลผลิตต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเช่น การทำสบู่อโวคาโด้ ขนมปังฟักทอง คุกกี้แมคคาเดเมีย การผลิตน้ำผึ้ง และชาจากดอกกาแฟ เป็นต้น

สำหรับด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถฟื้นฟูสภาพป่า และปรับปรุงระบบนิเวศได้จำนวน 6,644 ไร่ ทำให้พื้นที่ของโครงการฯ มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและสาธารณูปโภค ขณะนี้ได้พัฒนาต่อยอดโครงการ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และน้ำ รวมทั้งการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อเสริมรายได้ให้กับราษฎร โดยการให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยตนเอง ทั้งการปลูกกาแฟอราบิกาและปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง สำหรับการท่องเที่ยวในอนาคต

จากนั้น องคมนตรีและคณะ ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และทำการหว่านปุ๋ยบำรุงแปลงนา พร้อมกับพบปะและชมกิจกรรมของชุมชน ณ บ้านปางขอนอีกด้วย

เครดิตข่าว / ภาพ จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมข่าว ทั่วไทยนิวส์ รายงาน