การศึกษาข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

โครงการ “เยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ” ประจำปี 2563

โครงการ “เยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ” ประจำปี 2563

โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือพึ่งพาตนเองพอประมาณเดินสายกลางมีภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล เป็นคนดีและรู้รักสามัคคี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความเข้าใจ และสามารถนำไปขยายผลในพื้นที่สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยกิจกรรมในรุ่นที่ 1 โดยมี พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส/ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คนเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน 4 โรงเรียน ดังนี้โรงเรียนนราธิวาส อ.เมืองจำนวน 30 คน และครู จำนวน 5 คนโรงเรียนรือเสาะ   ชนูปถัมภ์ อ.รือเสาะ จำนวน 30 คน และครูจำนวน 5 คนโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี     อ.สุไหงปาดี จำนวน 30 คนและครูจำนวน 5 คน และโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อ.แว้ง จำนวน 30 คน และครู จำนวน 5 คน

เพื่อเป็นการกระตุ้น ให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าในตนเอง ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และชุมชนท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้ถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับ ตนเอง ชุมชน และสังคม ขยายเครือข่ายเยาวชน ให้มีการประสานติดต่อดำเนินกิจกรรมร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างสภาวะที่เกื้อกูล ในการเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และขจัดความรู้สึกนึกคิดที่เกลียดชัง จนท.ของรัฐ
ให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสนิทสนม คุ้นเคย ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807