ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวศาสนา

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ร่วมทำบุญเป็นศิริมงคล วันคล้ายวันสถาปนา สง.ปรมน.ทร.

 

ร่วมทำบุญเป็นศิริมงคล วันคล้ายวันสถาปนา สง.ปรมน.ทร.
พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ. สง.ปรมน.ทร.)

นำข้าราชการ สง.ปรมน. ทร. ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ณ วันหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เมื่อ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา
ภาพ/ข่าว ปชส.สง.ปรมน.ทร.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645