ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวป้องกัน COVID-19

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย และ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง


เมื่อวันที่ 22 ก.ค.64 เวลา 14.00น. พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ และ พ.อ.สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย และ พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ณ ห้องประชุมอำเภอแม่สาย ชั้น ๒ อ.แม่สาย


ต่อมาเมื่อเวลา 1600 ผวจ.ชร./ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท. ในการบริหารจัดการขนส่งชายเดนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-๑๙ แบบบูรณาการร่วม 3 ฝ่าย (ห้วง 21 ก.ค.-3ส.ค.64) ณ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 (สะพานแม่น้ำสาย)
อ.แม่สาย จว.ช.ร.

ทีมข่าวทั่วไทยนิวส์ จ.เชียงราย รายงาน