COVID-19ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ตราด – ตรวจเข้มโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่ชายแดน

ข่าว-ตราด ตรวจเข้มโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่ชายแดน


ภาพ/ข่าว เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ตรวจเข้มโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่และพื้นที่ตําบลหาดเล็ก โดยโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนพื้นที่ชายแดน


นายจิตเวช แก้วน้อย นายอําเภอคลองใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายนฤนัย เกษา ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยปลัดอําเภอ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 สถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการอุตสาหกรรมจังหวัดตราด โดยมีนายธนกร สงวนพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาและผังเมืองจังหวัดตราด เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่และตําบลหาดเล็ก จํานวน 4 แห่ง พร้อมประชาสัมพันธ์และให้คําแนะนําในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 พร้อมตรวจสอบผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อเป็นการวางมาตรการคุมเข้มผู้ประกอบการอย่างเข้มงวด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานควบคุมโรคจังหวัดตราด และให้เป็นไปตามกฏหมายข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดตราด ตามที่คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายแดน/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวผภูมิภาค จ.ตราด