ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

ลำปาง – โยธาธิการและผังเมืองจัดประชุม ระดมความคิดเห็นในการจัดวางทำผังเมืองครั้งที่ 2

ลำปางโยธาธิการและผังเมืองจัดประชุม ระดมความคิดเห็นในการจัดวางทำผังเมืองครั้งที่ 2

นายประทีป ประคองวงศ์ โยธาธิการและผังเมือง จ.ลำปาง เป็นประธาน พิธีเปิด การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการ วางและจัดทำผังครั้งที่ 2 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง โดยมี นางขวัญศิริ วรรณชนะ นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้แทนองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น ,ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน จาก 13 อำเภอใน จ.ลำปาง และสื่อมวลชน ร่วมประชุม

 

โดยโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม จ.ลำปาง เป็นผังนโยบายในการกำหนดมาตรการด่านผังเมืองระดับพื้นที่จังหวัด เพื่อที่จะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อของผังในระดับนโยบายและผังระดับอนุภาคกลุ่มจังหวัด ลงสู่ผังระดับจังหวัด สามารถนำไปดำเนินการหรือปฏิบัติในการควบคุมไม่ให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างไร้ทิศทาง และแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ เพื่อให้จัดการได้อย่างเป็นระบบ

และเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการควบคุมและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก กำหนดพื้นที่เสี่ยงต่างๆ หรือพื้นที่ ที่ไม่เหมาะกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชน การบรรเทาและป้องกันปัญหาเชิงพื้นที่ ทั้งปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ดินถล่ม การกำหนดพื้นที่รับน้ำสำหรับป้องกัน หรือบรรเทาปัญหาการเกิดอุทกภัย และกักเก็บน้ำไว้ใช้

กานดาวดี เทพสุธรรม(0916279964)/ลำปาง