ข่าวพาดหัวยกย่องเชิดชูคนดี

สระแก้ว- ผู้ว่าฯสระแก้ว มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

สระแก้ว- ผู้ว่าฯสระแก้ว มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562
สระแก้ว -หอประชุมบูรพาศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายวร พันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 มีมติงดจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวทางการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2562 ให้สอดคล้องกับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้คลี่คลาย ลงแล้ว จังหวัดสระแก้วได้กำหนดจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดสระแก้วประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด สรุปผลการคัดเลือกได้ ดังนี้ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 3 ราย ได้แก่

1) นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
2) นายสมจิตร สังข์ชม ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
3) นายหมวดเอกนิติศาสตร์ นิติศาสตร์โยธินธิน ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
นอกจากนี้ ยังพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 22562 จำนวน 6 ราย ได้แก่
1) นายยุทธศักดิ์ ประเสริฐ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ สนง.ขนส่งจังหวัดสระแก้ว กรมการขนส่งทางบก/กระทรวงคมนาคม
2)นายแพทย์ประชา สดแสงเทียน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว/สนง.สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว/กระทรวงสาธารณสุข
3)นางจุฬารัตน์ สุดเสน่หา เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สนง.สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว/กระทรวงสาธารณสุข
4)นางจิราวัฒน์ คุณเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุกะสัง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 /กระทรวงศึกษาธิการ
5) น.ส. สนธยา จงพันธนิมิตร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว/สำนักนายกรัฐมนตรี
6) น.ส. สุกัญญา สุวิถี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ /กระทรวงสาธารณสุข

นายยุทธศักดิ์ ประเสริฐ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ สนง.ขนส่งจังหวัดสระแก้ว 1 ในผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น สระแก้ว กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว ผลงานเราได้ทุ่มเทในการปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มันก็เป็นขวัญกำลังใจ เป็นสิ่งตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเรา ผมรับราชการมา 30 ปี ก็พึ่งจะได้รับโอกาสได้รับรางวัลแห่งชีวิต ซึ่งเป็นรางวัลที่มีคุณค่ามากสำหรับการเป็นข้าราชการคนหนึ่ง และเป็นข้าราชการที่อยู่ต่างจังหวัดด้วย แต่ก็ได้รับเกียรติรางวัลดีเด่น ก็เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวและเพื่อนร่วมงานขององค์กร ก็ถือว่าที่สุดแล้วของการเป็นข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังสามารถ
ผมว่าข้าราชการหลายคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะเต็มความสามารถทุกคน เพียงแต่ว่า เขายังไม่ได้รับโอกาสในการคัดเลือกก็ขอให้มีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ราชการ เพื่อประชาชน สังคมและประเทศชาติ อย่างดีที่สุดให้สมกับการเป็นข้าราชการของชาติ
สำหรับข้าราชการที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562(ระดับประเทศ) จังหวัดสระแก้วจะมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดโดยจะจัดพิธีมอบเกียรติบัตรในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสระแก้ว ต่อไป

นายยุทธนา พึ่งน้อย / ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว