ข่าวพาดหัว

นายอำเภอเลาขวัญ นำข้าราชการและจิตอาสาเข้าวัดทำบุญ ฟังธรรมในวันธรรมสวนะ

นายอำเภอเลาขวัญนำข้าราชการและจิตอาสาเข้าวัดทำบุญ ฟังธรรมในวันธรรมสวนะ
ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ นางรัชนี รอดยอดสร้อย ปลัดอำเภออาวุโส นายเสถียร จำนงกุล ปศุสัตว์อำเภอเลาขวัญ นายเฉลิมศักดิ์ สมจิตต์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาหนองฝ้าย พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเลาขวัญ ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝ้าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน. (กม.) หนองฝ้าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ร่วมกันดำเนินงานโครงการเข้าวัดทำบุญ

ฟังธรรมในวันธรรมสวนะ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อร่วมกันทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม น้อมนำบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันธรรมสวนะ (โครงการสำคัญของกรมการปกครอง เรื่องที่ 5 การเสริมสร้างหมู่บ้านเข้มแข็ง (แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง) โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)ร่วมกับทุกภาคส่วน ใช้พลัง “ บวร “ (บ้าน-ชุมชน/วัด-ศาสนสถาน/โรงเรียน-ส่วนราชการ) เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวบ้านเขาน้อยและหมู่บ้านใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก ณ วัดเขาน้อยสีน้ำเงิน บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ภาพ/ข่าว โดย เกษร เสมจันทร์