ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 21 ก.ค. 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยมีสุภาพ พวงสมบัติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้ติดตามผลตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 เช่น การประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง การป้องปรามทุจริตภาครัฐ และได้พิจารณาการจัดทำคำของบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวสินค้า OTOP และการค้าชายแดนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีจังหวัดตาก ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดตาก กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกิจกรรมประกวดคลิปวีดิโอส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภาพข่าว ปชส.ตาก
สมภพ ฝึกฝน  รายงาน