ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

ตราด – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.ตราด ร่วมกับ เทศบาลตําบลตะกาง ส่งมอบฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ “PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย” ให้กับชาวบ้านตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด

ตราด – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.ตราด ร่วมกับ เทศบาลตําบลตะกาง ส่งมอบฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ “PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย” ให้กับชาวบ้านตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด

วันที่ 21 ก.ค. 63 โดยมี นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ กรรมการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ตามโครงการ “PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย” ประจำปี 2563 โดยมีนายธีระ สุขเจริญ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ตำบลตะกาง เข้าร่วมในพิธีบริเวณฝายคลองสีระมัน ตอน2 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด ให้กับนายอภิเดช บุญล้อม นายกเทศมนตรีตำบลตะกาง เพื่อรับช่วงต่อในการช่วยกันดูแลรักษาฝายให้เป็นสมบัติของท้องถิ่น สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน


นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ กรรมการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มีภารกิจหลักในการให้บริการพลังงานไฟฟ้าไปยังพี่น้องประชาชนในส่วนภูมิภาค 74 จังหวัดทั่วประเทศ แต่นอกเหนือจากการดูแลระบบไฟฟ้าตามภารกิจหลักแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 -2563 เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำให้กับชุมชนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้ง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์พืช เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ พร้อมร่วมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์นํ้าลงสู่ฝายชะลอนํ้าลดปัญหาการพังทลายของดิน ลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำคลอง ลดปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ำ และช่วยลดความรุนแรงของไฟป่าในฤดูแล้ง ขจัดความแห้งแล้งให้กับท้องถิ่น
สำหรับฝายชะลอน้ำคลองสีระมัน (ตอน2) แห่งนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 200,000 บาท พร้อมวัสดุคอนกรีตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ เสาไฟฟ้าเก่าขนาด 12 เมตร ใช้ในการก่อสร้างฝาย จำนวน 111 ต้น รวมทั้งเสาตอม่อ และคอน ที่ชำรุดแล้ว นำมาก่อสร้างฝาย เนื่องจากมีความแข็งแรง ทนทานต่อการกัดเซาะของน้ำในฤดูน้ำหลาก

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าว จ.ตราด