ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวจิตอาสาภัยพิบัติ

จังหวัดเชียงรายพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติด้วยการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดเชียงรายพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติด้วยการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่หอประชุม โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เลขที่ 350 หมู่ที่ 10 ถนนเชียงของ-บ้านโจ้โก้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย และอำเภอเชียงของ โดยนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ที่ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ และเครือข่าย โดยมี กำลังพลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเชียงของเข้ารับการฝึกอบรมกว่า 400 คน

การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเชียงของในครั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย ได้ประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยท้องถิ่นละ 50 คน เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเชียงของ 8 แห่ง ได้ดำเนินการจัดโครงสร้างชุดปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อย มีโครงสร้างประกอบด้วย หัวหน้าชุดปฏิบัติการ รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ และทีมปฏิบัติการชุดที่ 1 – 4 ให้มีหน้าที่ติดตามข้อมูล สถานการณ์สาธารณภัย สำรวจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัย การจัดเตรียมเครื่องมือยานพาหนะให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน การฝึกซ้อมการปฏิบัติในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมร่วมฝึกซ้อมแผนระดับท้องถิ่น/อำเภอ/จังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมถึง
ร่วมฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร และให้คำแนะนำประชาชน ภาคีเครือข่าย ในการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การรายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการฟื้นฟูสถานที่ประสบภัย

ในการดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ อำเภอเชียงของได้พิจารณาถึงศักยภาพ ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเชียงของ ทั้ง 8 แห่ง มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการฝึกอบรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเกิดประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2563 ให้กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เป็นกำลังในการขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

เครดิต /สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมข่าวทั่วไทยนิวส์ จ.เชียงราย รายงาน