ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ดูงานเกี่ยวกับปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ดูงานเกี่ยวกับปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร เดินทางลงพื้นที่ดูงานเกี่ยวกับปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าคณะ เป็นประธานนำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ประชุมร่วมและศึกษาดูงานปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนในจังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟัง และตอบคำถามในประเด็นต่าง ๆ

ในการนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้ลงพื้นที่ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ตลอดจนผู้แทนภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ที่ได้เข้าร่วมหารือและให้ข้อเสนอแนะกับคณะกรรมาธิการด้วย

โอกาสนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎรได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อำเภอแม่จัน ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน และรับฟังปัญหาจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย ที่ศาลาประชาคมวัดฝั่งหมิ่น อำเภอเมืองเชียงรายร่วมกันด้วย

จากนั้น จึงได้เดินทางไปรับฟังปัญหาจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน รวมถึงรับฟังปัญหาจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป โดยกระชับให้ทุกฝ่ายมุ่งเน้นความถูกต้อง ชอบธรรม ตามสภาพปัญหา ทั้งในเรื่องของข้อพิพาทในที่ราชพัสดุ ข้อพิพาทในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. ข้อพิพาทในเขตป่าไม้ และข้อพิพาทในเขตที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น

หลังจากคณะกรรมาธิการฯ ได้รับฟังปัญหาข้อเท็จจริงจากพี่น้องประชาชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว จะนำข้อมูลที่ได้ รวมถึงปัญหาข้อกฎหมาย ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไข โดยปัญหาที่ได้รับเรื่องทั้งหมด จะนำไปสู่กระบวนการช่วยเหลือ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อนำไปพิจารณาและนำเสนอหาทางออก สรุป รวบรวม ก่อนนำเสนอต่อประธานคณะกรรมาธิการฯ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรมต่อไป

เครดิต / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมข่าวทั่วไทยนิวส์ จ.เชียงราย รายงาน