ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

จังหวัดเชียงรายจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดเชียงรายจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันเช้าพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมี พระไพศาลประชาทร วิ.(พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พ.อ.สงบศึก วังแก้ว เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเวียงชัย นายสัตวแพทย์พืชผล น้อยหน้าฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาค และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โดยในพิธี ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายราชสดุดี จากนั้น ประธานในพิธี และคณะผู้บริจาค หัวหน้าส่วนราชการ มอบสัญญายืม และมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากนั้น เกษตรกรผู้รับมอบโค-กระบือ ได้กล่าวคำกล่าวคำปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นประธานในพิธี คณะผู้บริจาค หัวหน้าส่วนราชการได้รับขวัญ โดยคล้องพวงมาลัยให้หญ้าและมอบโคกระบือให้แก่ตัวแทนเกษตรกรที่ได้รับมอบโคกระบือตามลำดับ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติแต่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ โดยการดำเนินงาน มีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ แก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริไม่น้อยกว่า 10,000 ราย และการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพศเมียจำนวน 4,910 ตัว โดยมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมสมทบทุนเพื่อจัดหาโค-กระบือเป้าหมายจำนวน 4,000 ตัว

ซึ่งการจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือในครั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายจะนำไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร ภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริในพื้นที่ ได้แก่ อำเภอเวียงชัย รับมอบโคเพศเมีย จำนวน 10 ตัว อำเภอเวียงเชียงรุ้ง รับมอบโคเพศเมีย จำนวน 9 ตัว อำเภอขุนตาล รับมอบโคเพศเมีย จำนวน 15 ตัว อำเภอแม่สาย รับมอบโคเพศเมีย จํานวน 10 ตัว อำเภอแม่จัน รับมอบโคเพศเมีย 5 ตัว และอำเภอเทิง รับมอบโคเพศเมีย จำนวน 4 ตัว กระบือเพศเมีย 3 ตัว

โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เป็นโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งกรมปศุสัตว์รับสนองพระราชดำริดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค-กระบือ ไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จากการดำเนินงานที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วกว่า 293,079 ราย มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ ให้แก่เกษตรกรไปแล้วกว่า 156,840 ราย คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,156.377 ล้านบาท อีกทั้ง ยังมีเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลของโครงการกว่า 107,700 ราย และในส่วนของจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ ได้มอบกรรมสิทธิโค-กระบือแก่เกษตรกร จำนวน 715 ราย จำนวนสัตว์ 1,024 ตัว แยกเป็นโค 754 ตัว กระบือ 270 ตัว คิดเป็นมูลค่ากว่า 30,720,000 บาท

ปัจจุบันจึงถือได้ว่าโครงการฯ สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินงาน ประกอบกับมีการทำงานบูรณาการร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการฯ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดทั้งมีการต่อยอดการใช้ประโยชน์ เช่น การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นา การทำแก๊สชีวภาพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นอีกด้วย

เครดิต / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมข่าวทั่วไทยนิวส์ รายงาน