ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวลักลอบเข้าประเทศ

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ออกตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวและ ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ออกตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวและ ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

วันที่ 23 ส.ค. 2664 เวลา13.30น. กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย
พ.ต.ท.ภูมิปรีชา เผ่าปินตา หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง ,ร.ต.อ.พัชรวัฒน์ ทวีวุฒิรัชต์จนท.ปฎิบัติการฯ บูรณาการ ประสานงานกับ
สถานประกอบการในพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงราย ที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่ ตามโครงการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวและ ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อนำข้อมูลมา ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น CWF ของ ศปป.2 กอ.รมน.
และได้ ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อกฏหมายเกี่ยวกับการจ้างคนต่างด้าวทำงาน ตลอดจนให้คำแนะนำปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 อย่างถูกต้องจากเจ้าหน้าที่
ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บิ๊กบัง ทั่วไทยนิวส์ / รายงาน