COVID-19ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

ประจวบคีรีขันธ์ – โครงการ ชุมชน ปันสุข ผู้ให้ผู้รับ ช่วยเหลือช่วงโควิด 19

โครงการ ชุมชน ปันสุข ผู้ให้ผู้รับ ช่วยเหลือช่วงโควิด 19

วันที่ 26 สิงหาคม4 256SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ นำโดย นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำกัด พร้อมทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน รับมอบสิ่งของบริโภค ผัก ผลไม้ อาหารแห้ง จากผู้นำชุมชน 9 หมู่บ้าน เครือข่ายธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน ตามโครงการ ”ชุมชนปันสุข ผู้ให้ ผู้รับ สร้างสุข” ขนส่งเข้าสู่กรุงเทพฯ ผ่านรถขนส่งสินค้า “TAKE IT” ของ SVL Group (รถ Parcel ขนส่งสินค้าจาก อ.บางสะพาน-กรุงเทพฯ)

เพื่อส่งต่อให้ศูนย์คุณธรรม ผู้ดำเนินโครงการฯ ส่งต่อไปยังชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 โดยสิ่งของจากชุมชนบางสะพานจะถูกส่งไปช่วยเหลือชุมชนราชทรัพย์ กรุงเทพฯ ต่อไป
เทศกาลรื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบขีรีขันธ์โทร 099 339 6444