ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวจิตอาสา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ คลองจระเข้ หมู่ 5,6 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมชาย ไชยพันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมชาย ตรัสวงค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลาวุธ บุญเกตุ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน
เนื่องด้วยวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน โดยการขุดลอกคูคลอง จัดเก็บขยะผักตบชวาหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและพัฒนาภูมิทัศน์ลำน้ำ ลำคลองให้เกิดความสะอาดสวยงาม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดย พร้อมเพรียงกัน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน