ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

ชลบุรี – เตรียมวางผังเมืองสัตหีบรองรับ โครงการ EEC

ชลบุรี – เตรียมวางผังเมืองสัตหีบรองรับ โครงการ EEC
ในวันนี้ 24 ก.ค.63 นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตตัญญู โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี เป็นประธานรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ ต่อการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสัตหีบโดยมี นางสาววิยดา ทรงกิตติภักดี นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เล็งเห็นว่า พื้นที่อำเภอสัตหีบ จะเป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ จากการพัฒนาทั้งในด้านการท่องเที่ยว การอยู่อาศัย การพัฒนาเมือง โลจิสติกส์ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC จึงได้มอบหมายให้บริษัท ที่ปรึกษาวิศวกรรม ทีแอล จำกัดดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้มีมาตรการชี้นำในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าว

โดยครอบคลุมพื้นที่อำเภอสัตหีบและพื้นทะเล โดยมีพื้นที่วางผังหลักฯ ประมาณ 265.09 ตารางกิโลเมตร ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ 2552 จึงได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ ซึ่งผู้วางผังจะได้นำความคิดเห็นเหล่านี้ไว้ประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสัตหีบ ให้เกิดความเหมาะสมต่อไป

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก