ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวจิตอาสา

สัตหีบเปิดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

สัตหีบเปิดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในวันนี้ 24 ก.ค.63 นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการและชุมชน ประจำปี 2563 โดยมีนักเรียน และพนักงานจาก 8 บริษัท ร่วมถึงชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 162 คน ณ หอประชุมโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สำหรับโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ ที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้ปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่และทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการและในชุมชน ซึ่งมีความสี่ยงสูงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วย่อมนำความเสียหายมายังตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติอย่างมาก

นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ TO BE NUMBER ONE อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดกิจกรรมอบรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการและชุมชน โรงเรียนในอำเภอสัตหีบขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชมรม TO-BE NUMBER ONE มีการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับสมาชิกของชมรมและเป็นตัวแทนระดับอำเภอ เข้าประกวดในระดับต่างๆ ส่งสริมสนับสนุนให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE และผู้ประสานงานในสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาเครือข่ายของชมรม TO BE NUM BER ONE ให้รู้เท่าทัน นำเอาความรู้ ประสบกรณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่และร่วมกันต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อีกทั้งยังให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ยาเสพติดหมดสิ้นไปจากชุมชน หมู่บ้าน ของอำเภอสัตหีบ และให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยในที่สุด

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก