ข่าวพาดหัวจิตอาสา

ตราด – เยาวชนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ร่วมกับ ชุมชนประมงบ้านเจ๊กลัก สร้างซั้งกอบ้านปลา อนุรักษ์ฟื้นฟูพันธ์สัตว์นํ้า

ตราด/เยาวชนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ร่วมกับ ชุมชนประมงบ้านเจ๊กลัก สร้างซั้งกอบ้านปลา อนุรักษ์ฟื้นฟูพันธ์สัตว์นํ้า ตราด/เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่ศาลเอนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านเจ๊กลัก นําโดย อ.บัวภา จางวางแก้ว อ.มนัส ถึกสุวรรณ อ.อุบลรัตน์ ถึกสุวรรณ นายพุทธพล สมศรี ผู้เสนอโครงการและประธานสภาเด็กและเยาวชนอําเภอคลองใหญ่ ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างซั้งกอบ้านปลา เพื่ออนุรักษ์และหื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำ นําครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จำนวน. 50 คน พร้อมด้วยเครือข่ายประมงพื้นบ้านเจ๊กลัก หมู่ 1 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด พร้อมด้วย นายเสาร์ พรมรอด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านเจ๊กลัก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อและคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมจัดทําโครงการสร้างซั้งกอบ้านปลา เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธ์สัตว์น้ำ

โดยมี นายอาภากร เจริญผล นายก อบต.คลองใหญ่ เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการและร่วมจัดทําซั้งกอบ้านปลาในการทําซั้งกอบ้านปลามีชาวบ้านและนักเรียนจะช่วยกันนําทางมะพร้าวมามัดติดกับต้นไม้ไผ่ที่มีความยาวประมาณ 5-10 เมตร โดยใช้ทางมะพร้าวมัดติดกับโคนไผ่และใช้แกลลอน 20 ลิตร ใส่ปูนซิเมนต์ มัดติดกับโคนไผ่แล้วนําใส่เรือประมงพื้นบ้านนําไปวางติดตั้งในทะเลแนวประการังห่างจากฝั่งหน้าหมู่บ้านเจ๊กลักประมาณ 3 กม.โดยนําไปวางติดตั้งเป็นจุดๆละ 2-3 อัน สําหรับเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำทั้ง กุ้ง หอย ปู ปลา สภาเด็กและเยาวชนอําเภอคลองใหญ่ จึงได้จัดทําโครงการ นางสาวมิเนีย ดวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 กล่าว ถึงการจัดทําโครงการดังกล่าว เป็นการจัดทําโครงการขึ้นมาหลายปีแล้ว

หลังจากการทําโครงการนี้ในหลายๆปีที่ผ่านมาพบว่าส่งผลใก้ทรัพยากรสัตว์นํ้าในทะเลอําเภอคลองใหญ่ และ โดยเฉพาะบริเวณชุมชนประมงพื้นบ้านเพิ่มมากขึ้น จึงจัดทําโครงการขึ้นไปทั้วอําเภอคลองใหญ่ในแต่ละปีจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยที่หลบภัยให้กีบสัตว์น้ำ ให้ซั้งกอบ้านปลาเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อน เพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศทางทะเลให้สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด