ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที 48 ปลูกหญ้าแฝก และต้นรวงผึ้ง เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที 48 ปลูกหญ้าแฝก และต้นรวงผึ้ง เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ บริเวณที่สร้างศาลาทรงงาน ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ ณ วัดปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วยกำลังพล และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก และปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษา และต่อยอด” พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดา ในการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ


สำหรับหญ้าแฝกเป็นพืชที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้มีการนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขี้น เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ง่าย มีรากที่ยาวแผ่กระจายตรงลงไปในดิน เป็นแผงและง่ายต่อการรักษา ทั้งนี้กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก และต้นรวงผึ้ง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล มีการปลูกหญ้าแฝกจำนวน 10’000 ต้น และต้นรวงผึ้งจำนวน 20 ต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทย ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส