ข่าวพาดหัวจิตอาสา

ตราด – อพท.จัดกิจกรรมเชิงปฎิบัติการจัดการขยะแบบครบวงจร ชายหาดบานชื่น อ.คลองใหญ่

 

ตราด/ อพท.จัดกิจกรรมเชิงปฎิบัติการจัดการขยะแบบครบวงจร ชายหาดบานชื่น อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเชิงปฎิบัติการจัดการขยะแบบครบวงจรที่ชายหาดบานชื่น ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมี นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต รองผู้จัดการสํานักงานพื้นที่พิเศษ 3 อพท. กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเชิงปฎิบัติการจัดการขยะแบบครบวงจร พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมฯนายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไม้รูด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด นางวิยะดา ซวง อดีดนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ตราด กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ตํารวจ เกษตรอําเภอคลองใหญ่ และนักเรียนประชาชนเข้าร่วมกว่า 200 คน ตามองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้มีบทบาทภารกิจในการประสานและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อพท.จึงเล็งเห็นว่าพื้นที่ชายหาดบานชื่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตําบลไม้รูดและอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด ได้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่สูงมากทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมตามธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นประตูสู่อาเซียน จึงสมควรได้รับการพัฒนาควบคู่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ 2563 ขึ้น อพท.จึงได้จัดแผนงานโครงการกิจกรรมในพื้นที่ตําบลไม้รูด อ.คลองใหญ่ หลายอย่าง เช่น โครงการเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์และเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมการขายในเวทีการท่องเที่ยวแห่งอาเซียนและในวันนี้เป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

จึงได้เลือกหาดบานชื่นตําบลไม้รูดอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด ขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมโดยได้นําชุมชนทั้ง 13 ชุมชนพร้อมด้วยเยาวชนมาเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงรจตั้งแต่การเก็บขยะ การคัดแยกขยะ และการแปรูปขยะพลาสติกเป็นวัสดุใช้เป็นประโยชน์ โดยได้มีทีมวิทยากรวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เดินทางมาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การลงมือทําจริง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างเป็นระบบอละเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะขยะพลาสติกสามารถแปรูปไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชนได้ต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด