ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

จังหวัดตาก จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

จังหวัดตาก จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 30 ก.ค. 2563 ที่บริเวณวัดสิลาลาด ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด นางจันทิรา บวรรัตนสุภา เกษตรจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมจำนวนกว่า 1,000 คน

 


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดขึ้นโดยมีมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริม เพิ่มเติมควบคู่กันไป


สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร การให้บริการคลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกข้าว คลินิกหม่อนไหม คลินิกยางพารา คลินิกเกษตรที่สูง คลินิกสาธารณสุข และ การให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย

ภาพข่าว ปชส.ตาก
สมภพ ฝึกฝน รายงาน