ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการความคืบหน้าการพัฒนาท้องถิ่น ตามงบสำรองจ่าย กรณีฉุกเฉินของรองนายกรัฐมนตรี ที่จัดสรรผ่านจังหวัด

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการความคืบหน้าการพัฒนาท้องถิ่น ตามงบสำรองจ่าย กรณีฉุกเฉินของรองนายกรัฐมนตรี ที่จัดสรรผ่านจังหวัด

วันนี้ ( 31 ก.ค.63 ) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ได้นำคณะสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม
สื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน และบันทึกภาพ ทำข่าว ติดตามความคืบหน้า ความสำเร็จโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.19 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่งได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากรัฐบาลผ่าน รองนายกรัฐมนตรีมาสู่จังหวัด เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถนนสายบ้านต้นไทร-เนินทานตะวัน แต่เดิมเป็นถนนลูกรังที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา

และเป็นเส้นทางสายสำคัญในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแก่งหางแมว และตำบลใกล้เคียงออกสู่ตลาดปลายทาง รวมทั้งเป็นเส้นทางในการนำขยะจากที่ต่าง ๆ มาเข้าระบบการกำจัดขยะมูลฝอยของ อบต.แก่งหางแมวซึ่งถือเป็นโรงงานคัดแยกขยะที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมตัวอย่างของภาคตะวันออก แต่การก่อสร้างถนนสายดังกล่าวตามงบประมาณที่จำกัดสามารถก่อสร้างถนนได้ระยะทางเพียง 600 เมตร ซึ่งทางอำเภอและท้องถิ่นต้องการที่จะขยายการปรับปรุงถนนให้แล้วเสร็จเพื่อความสะดวกของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางเชื่อมต่อไปยังอำเภออื่น ๆ และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ราษฎรที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว กว่า 150 หลังคาเรือน

ส่วนที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบสำรองจ่าย กรณีฉุกเฉินของรองนายกรัฐมนตรี เช่นกันแต่เป็นการก่อสร้างเพิ่มจากงบประมาณของ อบต.เขาแก้วเป็นระยะทาง 150 เมตร และยังไม่ครอบคลุมต่อเนื่องไปถึงปลายทางอีกประมาณ 2.2 กิโลเมตรซึ่งหากได้งบมาก่อสร้างเพิ่มจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ประมาณ 60 หลังคาเรือนมีความสะดวกสบายสามารถขนส่งสินค้าทางการเกษตรรวมทั้งเดินทางเชื่อมต่ออำเภอแก่งหางแมว และจังหวัดระยองได้สะดวกขึ้น สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นชนบท

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก