ข้าราชการไทยข่าวทั่วไป

เชียงราย – นฝ.นศท.มทบ.37 จัดชุดครูฝึก Mobile Team เข้า​พื้นที่​ฝึก ศูนย์​ฝึกย่อย ประจำปีการศึกษา 2564

เชียงราย – นฝ.นศท.มทบ.37 จัดชุดครูฝึก Mobile Team เข้า​พื้นที่​ฝึก ศูนย์​ฝึกย่อย ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นฝ.นศท.มทบ.37 จัดชุดครูฝึก Mobile Team เข้าพื้นที่ฝึกศูนย์ฝึกเชียงของ ของ นศท.ชั้นที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 สรุปดังนี้

ช่วงเช้า -ตั้งจุดคัดกรอง นศท.ที่เข้ารับการฝึกทั้ง 3 ชั้นปี

-แบ่งกลุ่ม รวมแถวเคารพธงชาติ ตรวจสอบยอด และฟังคำชี้แจงประจำวัน

-ทำการแบ่งกลุ่มฝึก

ชั้นปีที่ 1 ท่ามือเปล่า และแถวชิด

ชั้นปีที่ 2 วิชาจิตสีขาวและ ทบทวนท่าอาวุธ

ชั้นปีที่ 3 ดำเนินการส่งหลักฐานนำปลด

 

11.30 – 13.00น. พักรับประทานอาหาร แยกพื้นที่ส่วนตัว

ช่วงบ่าย – ตรวจสอบยอด แบ่งกลุ่ม​ชี้แจงการปฏิบัติ

– ทำการแบ่งกลุ่ม​ฝึก

ชั้นปีที่ 1 บุคคลท่าอาวุธ

ชั้นปีที่ 2 แถวชิด

ชั้นปีที่ 3 ทำกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่า พัฒนาภูมิทัศน์ และเรียนวิชายุทธวิธีหมู่ปืนเล็ก

จากนั้นทำกิจกรรมรับมอบชุดเครื่องแบบ นศท. ของชั้นปี 1

1600 – 1620 รับฟังคำชี้แจงประจำวันและดำเนินกรรมวิธีปล่อยแถว

สถานศึกษาวิชาทหาร​ที่ร่วมปฏิบัติได้ผ่านการตรวจคัดกรองแล้วว่าไม่มี นศท. ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

เมื่อเข้าพื้นที่ฝึกผ่านจุดคัดกรองแบ่งการปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 30 นายเว้นระยะห่างโดยการปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตลอดการฝึก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปัญธิพงศ์ ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย