ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

เชียงราย – กอ.รมน. ร่วมกับ สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย , เทศบาลตำบลท่าสุด และ รพ.กรุงเทพเชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพพื้นฐาน ระดับ 1 (ภาคประชาชน)

เชียงราย – กอ.รมน. ร่วมกับ สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย , เทศบาลตำบลท่าสุด และ รพ.กรุงเทพเชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพพื้นฐาน ระดับ 1 (ภาคประชาชน)

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ ประสานงานบูรณาการร่วมกับ สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย, เทศบาลตำบลท่าสุด และโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพพื้นฐาน ระดับ 1 (ภาคประชาชน) กองร้อยนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ศาลาเอนกประสงค์หลังเก่า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต.รอบเวียง อ.เมือง จว.ช.ร. โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน

ปัญธิพงศ์ ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย