กีฬาข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวท่องเที่ยว

พิษณุโลก – สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก สร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะมาพิษณุโลก

พิษณุโลก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก นายมนิตย์ สีฆสัมบันน์ กรรมการ Board Member สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขต 2 พร้อมสมาชิกสทท.พล และ สสทน.จ.พล และสมาคมเครือข่ายบูรณาการทำงานร่วมกับ 4 สมาคม ได้แก่ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวพิษณุโลก สมาคมสื่อสองแควพิษณุโลก สมาคมนักข่าวจังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก และกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก วิสาหกิจชุมชน ชมรมภัตตาคาร ร้านอาหาร และชุมชนทั้งหมด 9 ชุมชน เช่น ชุมชนบ้านหอกลอง ชุมชนบ้านใหม่รองกล้า ชุมชนบ้านเทิดชาติ ชุมชนบ้านน้ำจวง
เข้าพบเพื่อต้อนรับนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งปรึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น


นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลได้ประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ สิ่งแรกการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก จะต้องสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะมาพิษณุโลก สร้างความเข้าใจให้กับชุมชน ในการบริการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะระดับชุมชน ท้องถิ่น ที่นับวันจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศ วิถีของชาวบ้าน สิ่งแรกที่ทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก จะเริ่มทำคือโครงการปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง นอกจากนี้อนาคตจะผลักดันโครงการการพัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้สอดรับการท่องเที่ยว อีกทั้งได้ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ในการ ผลักดันมาตรฐานการท่องเที่ยวพิษณุโลกแบบปลอดภัยยุคปกติใหม่ หรือ SHA อีกด้วย


อีกทั้งยังมองกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน และวัยรุ่นในสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้มามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มนี้ก็จะมีการกระจายไปตามกลุ่มท่องเที่ยว ในรูปแบบเจเนอเรชั่นใหม่ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ในรอบ 6 เดือน ก็จะมีการเชิญสมาคมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว มาจัดทำและกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนให้มากยิ่งขึ้น


นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ได้ผลักดันและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามชุมชนต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ ซึ่งมีการทำนาขั้นบันได ที่สวยงาม ซึงถือว่าเป็น ซาปาเมืองไทย อีกทั้งการส่งเสริมการปลูกต้นซะกุระญี่ปุ่น จำนวน 500 ต้น ที่บ้านใหม่ร่องกล้า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “Healthy & Wellness Route พร้อมทั้งทำเส้นทางชุมชนอย่างยั้งยืน ใน 9 อำเภอ อีกด้วย
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก