ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ พร้อมด้วยนางสาวมณีรัตน์ ศูนย์จันทร์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสาวอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ ลงพื้นที่ บ้านจือแร หมู่ที่ 3 ตำบลสาวอ เพื่อดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยทีมวิทยากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านจือแร ดังนี้


– สรุปผลและทบทวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
– ประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือ ความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) ครั้งที่ 2 (หลังการพัฒนา) เปรียบเทียบผลของความสุขมวลรวม กับครั้งที่ 1
– ประเมินระดับ การพัฒนาของหมู่บ้านตามเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด)
– สนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการส่งเสริมให้ครัวเรือนต้นแบบมีการขยายผลการดำเนินกิจกรรมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออม ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริม และการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ สู่ครัวเรือนอื่นเพิ่มขึ้น และสนับสนุนการถอดองค์ความรู้ เพื่อเป็นความรู้ในการถ่ายทอด เป็นแบบอย่างแก่ครัวเรือน/หมู่บ้านอื่น และค้นหาข้อบกพร่อง สรุปผลไว้เป็นฐานความรู้ในการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป


การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ด้วยการส่งเสริมการดำรงชีวิตแบบ “พออยู่ พอกิน” โดยครัวเรือนเป้าหมายมีความพึงพอใจ ในวิถีชีวิต และร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือกัน ก่อเกิดเครือข่ายสานสายใยความรู้ ทุกคนต้องมีใจเป็นหลัก มีการปรับเปลี่ยนวิถีแบบผสมผสานเกิดการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความ “กินดี อยู่ดี” มีรายได้เลี้ยงตัวเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่การ “มั่งมี ศรีสุข” โดยมีนายเดรเลาะห์ นิยาแม ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส