ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวเศรษฐกิจ

พิษณุโลก – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ROAD SHOW 2021

พิษณุโลก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ROAD SHOW 2021
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show 2021 กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งภายในงานจะพบกับกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2564


กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทสำคัญและให้การส่งเสริมสนับสนุน ธุรกิจ SMEs ในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งเจริญเติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ


มีพันธกิจในการส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ SME โดยเฉพาะธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบธุรกิจที่มีความสำคัญและสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ให้ความสำคัญกับ การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีความเข้มแข็ง โดยเน้นการบ่มเพาะธุรกิจแฟรนไชส์สำหรับผู้ที่เริ่มต้น ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการให้ เท่าเทียมกับการบริหารระดับสากล เพิ่มช่องทางธุรกิจให้กับธุรกิจ และปั้นผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์รุ่นใหม่ให้เกิดมากขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ


ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ผ่านมาและในขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชน ผู้คนต้องตกงาน ว่างงาน ขาดรายได้ที่จะดูแลตนเอง และครอบครัว ดังนั้นการนำระบบธุรกิจแฟรนไชส์มาเป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ จึงถือเป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์และสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด


โดย แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show 2021 ที่จะนำธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการส่งเสริมจากกระทรวงพาณิชย์ไปจัดแสดงธุรกิจในส่วนภูมิภาค 15 จังหวัด ทั่วประเทศ อาทิ อุดรธานี เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก เชียงราย ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา ระยอง ชลบุรี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ
โดยกิจกรรมภายในงาน จะเป็นการออกบูธแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ใหแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อแฟรนไชส์ที่เหมาะกับตัวเองไปทำเป็นธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับผู้ที่สนใจทั่วประเทศ พร้อมกับฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมจากผลกระทบของโควิด-19


เพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนให้ SMEs ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากให้ก้าวไปข้างหน้า จึงได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน คอยให้คำแนะนำและสนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจให้มีโอกาสในการลงทุนด้วยแฟรนไชส์ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ลดค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษ เพื่อขยายตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ได้ทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้น พลิกฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างทั่วถึง มั่งคง และยั่งยืนต่อไป


โดยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ROAD SHOW 2021 เป็นการขับเคลื่อนธุรกิจ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจส่งเสริมให้ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์เป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้
ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น พร้อมเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ สร้างโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงาน และผู้ที่สนใจ มีช่องทางในการหาอาชีพ และสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ส่งเสริมให้ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์เป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยจัดให้มีกิจกรรมนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก