ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวยกย่องเชิดชูคนดี

สง.ปรมน.ทร.มอบเครื่อง AED พร้อมหุ่นฝึกปั๊มหัวใจ กรมแพทย์ทหารเรือ

สง.ปรมน.ทร.มอบเครื่อง AED พร้อมหุ่นฝึกปั๊มหัวใจ กรมแพทย์ทหารเรือ
พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ. สง.ปรมน.ทร.) เข้ามอบเครื่อง AED พร้อมหุ่นสำหรับฝึกซ้อมทำ CPR ให้กับ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อเป็นการสนับสนุน การฝึกซ้อมการกู้ชีพขั้นพื้นฐานของบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ พร้อมข้าราชการ กรมแพทย์ทหารเรือและข้าราชการโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมในพิธีรับมอบ


.พร้อมมีการสาธิตวิธีการใช้งานโดยนางสาวเพ็ญธร เกิดช้ำ กรรมการผู้จัด การ บริษัท โพรสเพอรัส จำกัด ตัวแทนจำหน่ายเครื่อง HeartSine AED ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ 1 กรมแพทย์ทหารเรือ กรุงเทพมหา นคร เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563
ภาพ/ข่าว ปชส.สง.ปรมน.ทร.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645