ข่าวพาดหัวจิตอาสาช่วยชาวบ้าน

เปิดศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์จังหวัดปทุมธานี เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

ปทุมธานี เปิดศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์จังหวัดปทุมธานี เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
เวลา 10.00 น.วันที่ 4 ส.ค.63 ที่สนามยิงปืนภูมิไพลินคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ดร. มานัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ พร้อมด้วย นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง ได้ให้เกียรติ ร่วมกันเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายภาคภูมิ ราชกิจ ผู้อำนวยการสนามยิงปืนภูมิไพลิน ให้เกียรติต้อนรับและหน่วยงานทุกภาคส่วนใน จังหวัดปทุมธานี ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จัดโครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ขึ้น พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานงาน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ประจำจังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในเขตจังหวัดปทุมธานี

โดย โครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” เป็นโครงการที่จัดขึ้น ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงพระราชทาน โครงการ จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ด้วยความห่วงใยของพระองค์ท่าน และ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่หล่า มีความรักความสามัคดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน อันจะนำมาซึ่งความผาสุก ของประชาชนชาวไทย

ดังนั้นเพื่อให้โครงการฯ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จึงร่วมกับ สนามยิงปืนภูมิไพลิน ได้ดำเนินการเปิดศูนย์ประสานงาน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ประจำจังหวัดปทุมธานี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้สามารถดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย ต้อง นนทบุรี