ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวยาเสพติดเทคโนโลยี

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก ขับเคลื่อนดำเนินการโครงการสกัดกั้นยาเสพติดในระบบขนส่งพัสดุภัณฑ์

 

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก ขับเคลื่อนดำเนินการโครงการสกัดกั้นยาเสพติดในระบบขนส่งพัสดุภัณฑ์
วันที่ 4 ส.ค. 2563 ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก จัดประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ พื้นที่จังหวัดตาก เพื่อให้ทุกสถานประกอบการรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ร่วมด้วยนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ปลัดจังหวัดตาก ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก และตำรวจภูธรจังหวัดตาก ซึ่งการประชุมฯครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ภาค 6 ได้นำเครื่องสแกนสินค้า มาสาธิตการใช้งานในการตรวจพัสดุภัณฑ์ โดยหลักการทำงานของเครื่องสแกนสินค้านี้ จะทำงานเห็นผลแบบเวลาสมจริง (เรียลไทม์) เห็นภาพลักษณะรูปร่างตัวสินค้าภายในกล่องได้อย่างชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นสินค้าจริง หรือสิ่งผิดกฎหมาย หรือยาเสพติด ตามที่สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 ได้จัดทำโครงการสกัดกั้นยาเสพติดในระบบขนส่งพัสดุภัณฑ์( โลจิสติกส์ ) เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ. ศ. 2558 ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ได้กำหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มเติม คือ สถานที่หรือที่เก็บสินค้า หรือพัสดุภัณฑ์ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งใช้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ เป็น “สถานประกอบการ” มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ เช่น การจดบันทึกเลขประจำตัวประชาชนผู้ส่งหรือผู้ฝาก รายละเอียดผู้รับหรือผู้รับแทน และเก็บเอกสารดังกล่าวไว้เป็นเวลา 180 วัน นับแต่วันที่ได้จัดทำบันทึก และมาตรการอื่นๆ เช่น เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามียาเสพติดซุกซ่อนในสินค้า หากพบยาเสพติดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานภายใน 15 วัน เป็นต้น

 


ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแผนจะลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 49 แห่ง เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้กระทำผิด ใช้ช่องทางการขนส่งสินค้าเป็นช่องทางจำหน่ายยาเสพติด และหากตรวจพบว่าผู้ประกอบการรายใดที่ไม่มีมาตรการที่รัดกุม เพิกเฉย หรือปล่อยปละละเลยให้มีการส่งยาเสพติดทางพัสดุภัณฑ์ ก็จะมีมาตราการในการเอาผิดต่อไป

ภาพข่าว ปชส.ตาก
สมภพ ฝึกฝน รายงาน