ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

จันทบุรี – พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ชมรม Biz Club แห่งประเทศไทย เปิดร้าน บิส ช็อป เป็นแหล่งรวบรวมและกระจายสินค้า

พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ชมรม Biz Club แห่งประเทศไทย เปิดร้าน บิส ช็อป เป็นแหล่งรวบรวมและกระจายสินค้า ศูนย์กลางในภาคตะวันออก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยทั้งการขายตรงและขายออนไลน์ฝ่าวิกฤติโควิด -19


วันนี้ ( 11 พ.ย.64 ) ที่ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เครือข่ายธุรกิจ Bizclub ประเทศไทย 8 จังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติ และให้กำลังใจผู้ประกอบการธุรกิจ ชมรม Biz Club ที่เปิดร้านร้าน บิส ช็อป เป็นแหล่งกระจายสินค้าในภาคตะวันออก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยทั้งการขายตรงและขายออนไลน์สู้วิกฤติโควิด – 19 โดยนายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่าเครือข่ายธุรกิจ Biz Club คือการรวมกลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาธุรกิจในพื้นที่ เป็นเวทีเชื่อมโยง แบ่งปัน องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาธุรกิจ ให้สอดคล้องและตรงกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ถือเป็นกลไกสำคัญที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีใช้เป็นแนวทางส่งเสริมพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่ง ความสามารถในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ แก่ผู้ประกอบการ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง จึงได้ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ระดับจังหวัดขึ้นเมื่อปี 2544 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ มุ่งเน้นให้เกิดการ พัฒนาที่ยั่งยืนเป็นระบบและเป็น รูปแบบ ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และในปี 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ เป็นที่รู้กันว่าภาวะวิกฤติโควิด 19 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงมีแนวทางให้เกิด ร้านค้า หรือศูนย์กลางของสมาชิกในพื้นที่แต่ละจังหวัดในนาม “บิส ช็อป”และในการนี้ สมาชิกเครือข่าย

ธุรกิจBizclub จ.จันทบุรี ได้มีเสียสละพื้นที่ส่วนตน ให้เป็นพื้นที่ส่วนรวมและเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีให้ฝ่าฟันวิกฤตินี้ให้ผ่านพ้นไปได้ การเปิดร้าน บิส ช็อป เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด – 19

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก