ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวจิตอาสาช่วยชาวบ้าน

เครือข่ายวิทยุมดดำนาวี รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

เครือข่ายวิทยุมดดำนาวี รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
รักเหมือนพี่เหมือนน้องช่วยกันป้องปฐพี ทัพเรือภาคที่ 1- สมาคมการประมง
ชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ 1 พบปะเยื่ยมเยียนสมาชิกชมรมฯ ในพื้นที่สมาคมการประมง 3 สมุทร ได้แก่ สมุทร สงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ
ปัจจุบัน ภารกิจทัพเรือภาคที่ 1 ในการปกป้องอธิปไตย การลุกล้ำของเรือต่างชาติ การรักษากฏหมายในทะเล รวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประ สบภัย ในพื้นที่รับผิดชอบทางทะเลได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวดเร็วทันต่อ
สถานการณ์ และส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่ง คือการได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารและเหตุ การณ์ต่างๆ จากสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ 1


ในส่วนของ สมาคมการประมงจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ และเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและเสริมสร้างความสัม พันธ์ ระหว่าง ทัพเรือภาคที่ 1 กับสมาคมการประมง เจ้าของกิจการประมง เรือประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรับแจ้งข่าวสารและเหตุกาณ์ต่างๆ ให้สามารถปฎิบัติภารกิจได้ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จึงมอบหมายให้ พลเรือตรี สมบัติ นาราวิโรจน์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่1/หัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่1 นำคณะ พบปะ เยื่ยมเยียนสมาชิกในชมรมฯ ในส่วนของ สมาคมการประมงจังหวัดต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อแลกเปลื่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง และเป็นการดำรงความสัม พันธ์อันดีที่มีต่อกัน โดยใน วันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น ได้เดินทางไปที่ สมาคมการประมง พื้นที่ จ.สมุทรสง คราม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ โดยมีนายกสมาคมการประมงจังหวัดดังกล่าว และคณะให้การต้อนรับ
ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645