ข่าวพระราชสำนักข่าวพาดหัวพุทธศาสนา

เชียงราย – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวาย ณ วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน

เชียงราย – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวาย ณ วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน

วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นางศิระภา วาระเลิศ ข้าราชการบำนาญ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย น้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทาน มาถวาย ณ วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในการนี้ นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายธวัช หล้านามวงค์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ

และในโอกาสนี้ พระมหาคุณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (ท่านเจ้าคุณ เย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณารามและรักษาการเจ้าอาวาสวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท ให้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ไว้ใช้ในกิจกรรมการสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ โดย ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบ

ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย รายงาน