COVID-19ข้าราชการไทยข่าวประชาสัมพันธ์ช่วยชาวบ้าน

เชียงราย – นฝ.นศท.มทบ.37 จัดชุด ชป.กร.นศท.มทบ.37 ประชาสัมพันธ์โครงการ One stop service ให้แก่ประชาชน

เชียงราย – นฝ.นศท.มทบ.37 จัดชุด ชป.กร.นศท.มทบ.37 ประชาสัมพันธ์โครงการ One stop service ให้แก่ประชาชน

 

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 13.00น. พ.ท.เจตนา ไชยถาวร ผบ.นฝ.นศท.มทบ.37 จัดกำลังพลชุด ชป.กร.นศท.มทบ.37 ประชาสัมพันธ์โครงการ One stop service ให้กับ เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย , นศท.ชั้นปีที่ 4,5 และประชาชนชุมชนรอบค่าย เพื่อให้รับทราบรายละเอียดของโครงการ One stop service ในระบบการรับสมัครเป็นทหารโดยเริ่มปรับเป็นการสมัครทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจมีความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย

ซึ่ง ทบ.ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์แบบรวมการ จำนวน 3,080 อัตรา

การปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส Covid – 19 อย่างเคร่งครัดต่อไป

ปัญธิพงศ์ ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย รายงาน

( ศูนย์ข่าวภาคเหนือ สมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ )