ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวประชุม

พิษณุโลก – อบจ.พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะตรวจประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวั

อบจ.พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะตรวจประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมการตรวจประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการประชุม และมีคณะอนุกรรมการบริหารการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขฯ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์, องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมและรับการตรวจประเมินความพร้อมฯ

โดยในการประชุมครั้งนี้มีการแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการตรวจประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมฯ นำโดย รศ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ คณะอนุกรรมการบริหารการถ่ายโอนด้านสาธารณสุขฯ, นายแพทย์อภิชาต รอดสม รองเลขานุการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, นายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, นายทองดี มุ่งดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นายพิเชษฐ์ หนองช้าง ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, นายเชาวลิต นาคสวัสดิ์ ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และนางสาวธรสร บัวทอง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ

นอกจากนี้ให้ผู้แทนแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์ การเตรียมความพร้อม และนำเสนอหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยต่อคณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมได้รับทราบและสรุปผลการประชุมการตรวจประเมินความพร้อมฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจประเมินความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่และนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการในครั้งต่อไป .ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก