ข่าวพาดหัว

จังหวัดร้อยเอ็ด Kick Off ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

จังหวัดร้อยเอ็ด Kick Off ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ที่ สวนครัวจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมี นางดนิตา สมจิตต์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด , นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด , นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด , นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด , นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด , หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม

 

เพื่อขับเคลื่อนน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน การปลูกผักสวนครัว เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นปัญหาสำคัญที่เรากำลังเผชิญอยู่ การผ่านพ้นปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนทุกคน โดยร่วมกันรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น ถ้าทุกครัวเรือนสร้างความมั่นคงทางอาหาร สำหรับครัวเรือนแล้ว ประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกันได้อย่างแน่นอน และยังเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำรงชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นพลังเกื้อหนุนในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชน และประเทศชาติต่อไป